banner_ny

Kran

 • bürünç awtomatiki akylly kran basseýn degmeýän kran

  bürünç awtomatiki akylly kran basseýn degmeýän kran

  Sensor kranlarynda esasan fiziki aragatnaşyk bolmazdan suwuň akymyna gözegçilik edýän bürünç komponentleri bar.220V AC güýji we 6V DC güýji (dört 1.5V batareýa bilen işleýär) ulanyp biler.Kran bilen göni aragatnaşygy ýok etmek bilen, köpçülik ýerleriniň arassaçylyk meselesini netijeli çözýär, şeýle hem ulanyjylar üçin kanagatlanarly tejribe berýän suw galyndylaryny azaldýar.Bürünç bölekleriniň ulanylmagy önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Döwrebap paluba gurnama dizaýny.Mundan başga-da, özboluşly suw pürküji enjam ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümi öndürmegiň her bir basgançagynda iň ýokary hilli üpjün etmek üçin halkara önümçilik standartlaryna berk eýerýäris.Biziň borjumyz, müşderilere ajaýyp önümler bermek.Aýratyn talaplary kanagatlandyrmak we ýörite çözgütleri döretmek üçin Asyl Enjam Önümçiligi (OEM) we Asyl Dizaýn Önümçiligi (ODM) hyzmatdaşlygyny mähirli garşylaýarys.

 • mis datçik basseýni ýokary kran akylly kran duýgur

  mis datçik basseýni ýokary kran akylly kran duýgur

  Sensor kranynyň bürünç bölekleri bar we AC naprýa .eniýesinde (220V) we DC naprýa .eniýesinde (4X1.5V batareýalary bilen 6V) işläp bilýär.Ulanyjynyň elini duýgur çäginde kesgitlemek bilen, kran awtomatiki usulda açylýar we öçýär, şeýlelik bilen suw çeşmelerini tygşytlaýar.Aragatnaşyk däl dizaýn, köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselesini netijeli çözýär.Bu kran ýumşak palta dagy we häzirki zaman stili bilen umumy estetikany ösdürýär.Mundan başga-da, täsin suw rozetkasy enjamy ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Halkara önümçilik ülňülerine bolan ygrarlylygymyz, bu önümiň öndürilişinde üýtgewsiz galdy.Bu, müşderilerimiziň ajaýyp we ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýär.Şeýle hem, gymmatly müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi sazlamaga we düzmäge mümkinçilik berýän OEM we ODM hyzmatdaşlygyny garşy alýarys.

 • suw tygşytlaýjy sensor kran kranlary mikser kran

  suw tygşytlaýjy sensor kran kranlary mikser kran

  Tdatçik kranynyň köp bölegi AC naprýa; eniýesi 220V bolan bürünçden ýasalýar;DC / 6V (4X1.5V).Suw wyklýuçateli datçik tarapyndan awtomatiki usulda tamamlanýar.Aragatnaşyk däl kranlar köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselelerini netijeli çözüp biler, bakterial haç ýokançlygynyň öňüni alyp biler we ulanyjylaryň arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip biler.Bu önümiň durnuklylygy we hili berk kepillendirilýär.Paluba gurmak we häzirki zaman stili.

  Bu önümi öndürmegiň her ädiminde halkara önümçilik standartlaryna eýerýäris.Müşderileriň ajaýyp önüm alýandygyna göz ýetiriň.OEM we ODM-ni gyzgyn kabul edýäris.

 • bürünç degmeýän induktiw kran gyzgyn we sowuk basseýn garyndysy

  bürünç degmeýän induktiw kran gyzgyn we sowuk basseýn garyndysy

  Bu datçik kranynyň düzüm bölekleriniň köpüsi bürünçden, sensiz suw gözegçiliginden we AC 220V gyzgyn we sowuk wyklýuçatelden gurlupdyr;DC / 6V (4X1.5V).Akylly kranlar ulanyjynyň tejribesini has gowulaşdyrýar we köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselelerini netijeli azaldyp biler.Bu önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Paluba gurnama we häzirki zaman stili.Ulanylanda, täsin suw pürküji we degişli wyklýuçatel ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümi öndürmegiň her ädiminde halkara önümçilik ülňülerine eýerýäris.Müşderileriň kemsiz önümleri almagyny kepillendirip, desgamyzdan çykmazdan ozal her toparda berk barlaglar geçirilýär.OEM we ODM hyzmatdaşlygyny höwes bilen kabul edýäris.

 • 35mm Kartrij DZR Bürünç basseýn mikser gyzgyn we sowuk kran

  35mm Kartrij DZR Bürünç basseýn mikser gyzgyn we sowuk kran

  Bu basseýn kranynyň düzüm bölekleriniň köpüsi DZR bürünçden gurlup, 35 mm Wanhai kartrijinden we Tucai şlangyndan durýar.Bu önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Paluba gurnama we häzirki zaman stili.Ulanylanda, täsin suw pürküji we degişli wyklýuçatel ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümiň önümçiligi halkara önümçilik ülňülerine berk berjaý edilýär.Müşderileriň kemsiz zatlary almagyny üpjün etmek üçin harytlaryň her topary zawoddan çykanda gözden geçirilýär.OEM we ODM mähirli garşylanýar.

 • DZR bürünç aşhana 360 derejeli öwrümli gyzgyn we sowuk kran

  DZR bürünç aşhana 360 derejeli öwrümli gyzgyn we sowuk kran

  Wanhai 35mm patron, DZR Bürünç göwre, 360 dereje aýlanyp bilýän bürünç turba, sink tutawajy we Tucai şlangy.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny kepillendirýär.Paluba gurnamak aňsat we ajaýyp stil.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç wyklýuçateli ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

 • Bürünç saklaýan horaz, sowuk klapan mat gara

  Bürünç saklaýan horaz, sowuk klapan mat gara

  Bürünç göwre, sink tutawajy, Gizlenen klapan üçin mat gara.Sowuk suw saklaýan horaz, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin has gowy wyklýuçatel dizaýny.Gizlenen klapan duş otagynda ulanmak üçin.Diwaryň gurnama dizaýny, hammamy has ýokary görkezýär.Durnukly hil ulanyjy tejribesini saklaýar.

  Gizlenen klapanyň önümçilik liniýasy halkara önümçilik standartyna berk eýerdi.Müşderiniň önümden kanagatlandyryp biljekdigine göz ýetirip, önümiň hiliniň her toplumyna gözegçilik edýäris.OEM we ODM hyzmaty gaty gowy garşylanýar we bu ugurda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

 • Bürünç hammam ýuwujy mikser Içinde gurlan düwme diweri Mat Mat Gara

  Bürünç hammam ýuwujy mikser Içinde gurlan düwme diweri Mat Mat Gara

  Düwme şüweleňi we duş kellesi bolmadyk, Wanhai 35mm patronly bürünç duş garyjy, Mat gara.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny üpjün edýär.Wallönekeý diwara gurlan gurnama we ajaýyp dizaýn.Ulanyş döwründe ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin amatly tutawaç duýgusy we täsin suw pürküji.

  Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

 • Ak boýly mikser gyzgyn we sowuk funksiýa basseýn üçin bürünç kran

  Ak boýly mikser gyzgyn we sowuk funksiýa basseýn üçin bürünç kran

  Bu basseýn kranynyň esasy materialy DZR bürünç, uzyn garyjy we 35 mm Wanhai patrony we Tucai şlangyny öz içine alýar.Bu önümiň durnuklylygyny we ýokary ussatlygyny üpjün edýär.Paluba gurnamak.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç duýgusy.

  Önümçilik halkara ülňülerine eýerýär, her kran berk gözegçilikde saklanýar.Singapur, Peru, Portland ýaly köp ýurt bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Her ýurduň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp tejribämiz bar.OEM we ODM diýseň hoş geldiňiz.

 • Bürünç uzyn basseýn mikser gyzgyn we sowuk Chrome örtük kran

  Bürünç uzyn basseýn mikser gyzgyn we sowuk Chrome örtük kran

  DZR bürünçli basseýn, 35 mm Wanhai patrony we Tucai şlangy ulanmak.ýokary durnuklylyk we hil.palubada ajaýyp dizaýn we gurnama.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç wyklýuçateli ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

 • Paluba oturdylan basseýn gyzgyn we sowuk DZR bürünç kran ak reňk

  Paluba oturdylan basseýn gyzgyn we sowuk DZR bürünç kran ak reňk

  Bu basseýn kranynyň esasy bölegi DZR bürünç bolup, 35 mm Wanhai patrony we Tucai şlangy bilen üpjün edilýär.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny kepillendirýär.Paluba gurnamak aňsat we ajaýyp stil.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç wyklýuçateli ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

 • Mat gara DZR bürünç 35mm keramiki kartrij basseýn garyndysy

  Mat gara DZR bürünç 35mm keramiki kartrij basseýn garyndysy

  35 mm Wanhai kartrij we Tucai şlangy bilen DZR bürünç kranyň esasy materialy bolup hyzmat edýär.Bu önümiň artykmaçlygyny we durnuklylygyny kepillendirýär.Palubada ýönekeý gurnama we ajaýyp görnüş.Ulanyjynyň tejribesi täsin suw pürküji we amatly tutawaç duýgusy bilen ulanylýar.

  Önümçilik ähli ulanylýan halkara önümçilik ülňülerine berk laýyk gelýär.Sarp edijileriň kemsiz zatlary aljakdygyna kepil geçmek üçin zawoddan çykýan her bir haryt iberilmänkä barlanýar.ODM we OEM kabul edýäris.

12Indiki>>> Sahypa 1/2