banner_ny

Sensor basseýn kran

 • bürünç awtomatiki akylly kran basseýn degmeýän kran

  bürünç awtomatiki akylly kran basseýn degmeýän kran

  Sensor kranlarynda esasan fiziki aragatnaşyk bolmazdan suwuň akymyna gözegçilik edýän bürünç komponentleri bar.220V AC güýji we 6V DC güýji (dört 1.5V batareýa bilen işleýär) ulanyp biler.Kran bilen göni aragatnaşygy ýok etmek bilen, köpçülik ýerleriniň arassaçylyk meselesini netijeli çözýär, şeýle hem ulanyjylar üçin kanagatlanarly tejribe berýän suw galyndylaryny azaldýar.Bürünç bölekleriniň ulanylmagy önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Döwrebap paluba gurnama dizaýny.Mundan başga-da, özboluşly suw pürküji enjam ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümi öndürmegiň her bir basgançagynda iň ýokary hilli üpjün etmek üçin halkara önümçilik standartlaryna berk eýerýäris.Biziň borjumyz, müşderilere ajaýyp önümler bermek.Aýratyn talaplary kanagatlandyrmak we ýörite çözgütleri döretmek üçin Asyl Enjam Önümçiligi (OEM) we Asyl Dizaýn Önümçiligi (ODM) hyzmatdaşlygyny mähirli garşylaýarys.

 • mis datçik basseýni ýokary kran akylly kran duýgur

  mis datçik basseýni ýokary kran akylly kran duýgur

  Sensor kranynyň bürünç bölekleri bar we AC naprýa .eniýesinde (220V) we DC naprýa .eniýesinde (4X1.5V batareýalary bilen 6V) işläp bilýär.Ulanyjynyň elini duýgur çäginde kesgitlemek bilen, kran awtomatiki usulda açylýar we öçýär, şeýlelik bilen suw çeşmelerini tygşytlaýar.Aragatnaşyk däl dizaýn, köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselesini netijeli çözýär.Bu kran ýumşak palta dagy we häzirki zaman stili bilen umumy estetikany ösdürýär.Mundan başga-da, täsin suw rozetkasy enjamy ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Halkara önümçilik ülňülerine bolan ygrarlylygymyz, bu önümiň öndürilişinde üýtgewsiz galdy.Bu, müşderilerimiziň ajaýyp we ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýär.Şeýle hem, gymmatly müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi sazlamaga we düzmäge mümkinçilik berýän OEM we ODM hyzmatdaşlygyny garşy alýarys.

 • suw tygşytlaýjy sensor kran kranlary mikser kran

  suw tygşytlaýjy sensor kran kranlary mikser kran

  Tdatçik kranynyň köp bölegi AC naprýa; eniýesi 220V bolan bürünçden ýasalýar;DC / 6V (4X1.5V).Suw wyklýuçateli datçik tarapyndan awtomatiki usulda tamamlanýar.Aragatnaşyk däl kranlar köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselelerini netijeli çözüp biler, bakterial haç ýokançlygynyň öňüni alyp biler we ulanyjylaryň arassaçylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip biler.Bu önümiň durnuklylygy we hili berk kepillendirilýär.Paluba gurmak we häzirki zaman stili.

  Bu önümi öndürmegiň her ädiminde halkara önümçilik standartlaryna eýerýäris.Müşderileriň ajaýyp önüm alýandygyna göz ýetiriň.OEM we ODM-ni gyzgyn kabul edýäris.

 • bürünç degmeýän induktiw kran gyzgyn we sowuk basseýn garyndysy

  bürünç degmeýän induktiw kran gyzgyn we sowuk basseýn garyndysy

  Bu datçik kranynyň düzüm bölekleriniň köpüsi bürünçden, sensiz suw gözegçiliginden we AC 220V gyzgyn we sowuk wyklýuçatelden gurlupdyr;DC / 6V (4X1.5V).Akylly kranlar ulanyjynyň tejribesini has gowulaşdyrýar we köpçülik ýerlerinde arassaçylyk meselelerini netijeli azaldyp biler.Bu önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Paluba gurnama we häzirki zaman stili.Ulanylanda, täsin suw pürküji we degişli wyklýuçatel ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Bu önümi öndürmegiň her ädiminde halkara önümçilik ülňülerine eýerýäris.Müşderileriň kemsiz önümleri almagyny kepillendirip, desgamyzdan çykmazdan ozal her toparda berk barlaglar geçirilýär.OEM we ODM hyzmatdaşlygyny höwes bilen kabul edýäris.