banner_ny

Topar dolandyryşy

topar1

Islendik guramanyň üstünlik gazanmagy üçin güýçli topar dolandyryşy zerurdyr.Häzirki wagtda çalt depginde ösýän we yzygiderli ösýän iş gurşawynda toparyň agzalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy, aragatnaşyk we döredijiligi ösdürmek ukyby öňkülerinden has möhümdir.

Açyk rollary we jogapkärçiligi kesgitläň: Her toparyň agzasy üçin anyk rollary we jogapkärçiligi kesgitläň.Bu bulaşyklygyň, işiň köpelmeginiň we gapma-garşylygyň öňüni almaga kömek edýär.Eýeçilik duýgusyny we has bilelikdäki çemeleşmäni ösdürmek üçin çeýe rollary we funksional toparlary höweslendiriň.

Güýçli dolandyryş ulgamymyz bar.Kompaniýanyň özeni Baş müdir.Baş müdir, iş dolandyryjysyna we önümçilik müdirine gönüden-göni tabşyrýar we her meseläni gutarjak bolanda gözden geçirer we geçirer.Iş dolandyryjysy R&D toparyny we Söwda biznes toparyny dolandyrmak üçin jogapkärdir we gönüden-göni olara wezipeleri we görkezijileri belleýär.Wezipeleri ýerine ýetirenlerinde hasabat bererler we gözden geçirmek üçin baş müdire tabşyrarlar.

Önümçilik direktory, ammar dolandyryjylaryny, hil gözegçisini we önümçilik toparynyň ýolbaşçylaryny dolandyrmaga ygtyýarlydyr.Kompaniýanyň önümçiliginiň iň ýokary derejesine ýetmek üçin wezipeleri tabşyryp, her toparyň önümçiligine, hiline we möhletlerine gözegçilik ediň.Müşderiniň ähli isleglerini mümkin boldugyça kanagatlandyrmak üçin Önümçilik direktory bilen Iş dolandyryjysynyň arasynda yzygiderli aragatnaşyk gerek.Önümçilik toparynyň ýolbaşçysy gönüden-göni iş gurar we Önümçilik liniýasynyň işgärlerine gözegçilik eder.