banner_ny

Ehoo 133-nji kanton ýarmarkasynda we üstünlikli tamamlandy

täzelikler1_1

1957-nji ýylyň ýazyndan bäri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy diýlip hem atlandyrylýan Kanton ýarmarkasy her ýyl Hytaýyň Guangdong şäheriniň Kanton şäherinde (Guanç Guangzhouou) geçirilýär.Hytaýyň iň uly, iň köne we iň wekilçilikli söwda sergisidir.“Ehoo Plumbing Co., Ltd.” 2016-njy ýyldan bäri köp sanly Kanton ýarmarkasyna gatnaşýar. Kompaniýa ýylda iki gezek Kanton ýarmarkasyna gatnaşýar.

Guanç Guangzhouou Kanton ýarmarka toplumynda 2023-nji ýylyň ýazynda 133-nji kanton ýarmarkasy geçiriler. Oflayn displeý üç dürli önüm tapgyryna bölünýär we her tapgyr bäş gün dowam edýär.

Birinji etapda 15-nji aprelden 19-njy aprel aralygynda aşakdaky zatlar görkeziler: yşyklandyryş, tehnika, enjam gurallary, gurluşyk materiallary, energiýa, elektronika we öý enjamlary, awtoulaglar we esbaplar, awtoulaglar.

täzelikler1_2

“Ehoo Plumbing Co., Ltd.” 15-nji aprelden 19-njy aprel aralygynda geçirilen ilkinji sergä gatnaşdy.Stend 11.1 I28-de.133-nji Kanton ýarmarkasynda “Ehoo Plumbing” basseýn kranlary, aşhana kranlary, duş toplumlary, klapanlar we ş.m. sanitar-tehniki önümleriniň iň soňky görnüşini görkezdi.Kompaniýanyň stendi, hödürlenýän önümleriň hiline we görnüşine uly gyzyklanma bildirýän köp sanly myhmanlary özüne çekdi.Dünýäniň dürli künjeginden alyjylar bilen sergiler arkaly aragatnaşyk saklaýarys we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar, olar esasan Europeewropadan, Aziýanyň günorta-gündogaryndan we Günorta Amerikadan gelýär.

täzelikler1_3

“Ehoo Plumbing”, soňky önümlerini we hyzmatlaryny Kanton ýarmarkasynda hödürlemegi maksat edinýär.Sergi kompaniýalara dünýäniň dürli künjeginden potensial müşderiler we hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak we täze işewür gatnaşyklar gurmak üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

“Ehoo Plumbing” -iň öňki Kanton ýarmarkalaryna gatnaşmagy kompaniýanyň dünýä bazaryna has gowy düşünmegine kömek edýär we suw geçiriji pudagynyň soňky tendensiýalaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem sergi, kompaniýanyň dünýädäki täsirini hasam giňeldip, dürli ýurtlardan we sebitlerden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga mümkinçilik berdi.


Iş wagty: Maý-09-2023